Likwidacja użytkowania wieczystego od 2019 roku

27 listopada 2018

Likwidacja użytkowania wieczystego, która nastąpi już z dniem 1 stycznia 2019 roku

Zgodnie z nowelizacją przepisów o użytkowaniu wieczystym, już z dniem 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy korzystają z użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali stanowią lokale mieszkalne uzyskają prawo do ich własności.

Likwidacja ta oznacza również, że z mocy prawa, nowi właściciele gruntów, będą zobowiązani do uiszczania należności za nabycie prawa do własności, które przyjmie formę opłat rocznych, dokonywanych przez okres 20 lat. Nowe przepisy wnoszą również ograniczenie możliwości ustanowienia nowych praw użytkowania wieczystego, które dotyczy celów mieszkalnych. Jak na razie, rząd planuje również kolejne rozwiązania, które docelową pomogą zupełnie zastąpić prawo użytkowania wieczystego, niemniej konieczne są jeszcze stosowne ustalenia z Komisją Europejską.

Co daje likwidacja użytkowania wieczystego w świetle nowych przepisów?

Projekt ustawy, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku proponuje przekształcenie praw użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo współwłasności na rzecz właścicieli domów bądź lokali znajdujących się na tych gruntach. Każdy, kto zyska prawo własności, będzie zatem zobowiązany do uiszczania należności za uzyskanie prawa własności w formie określonych opłat rocznych, w okresie kolejnych 20 lat.

Warto mieć na uwadze, iż wysokość tych opłat, będzie jednolita z tymi dokonywanymi na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które obowiązują w dniu wejścia niniejszych przepisów. Samorządy będą mogły jednak waloryzować te opłaty, stosując wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS. Z kolei właściciele gruntów będących dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego (samorządy czy też Skarb Państwa), którzy poniekąd tracą pełną własność swoich gruntów, zyskują możliwość udzielania bonifikat od opłat rocznych.

Nowi właściciele, mogą wnieść jednorazowo wszystkie 20 opłat przekształceniowych. W tej sytuacji, samorządy również będą mogły udzielać bonifikat, a w kwestii gruntów państwowych, ustawa określa bonifikatę w wysokości 60%, jeżeli płatność całości zostanie wniesiona w terminie do roku od przekształcenia. Opłata dokonana w kolejnych 5 latach, będzie oznaczała zmniejszenie bonifikat o 10 % z każdym kolejnym rokiem.

Podstawa ujawnienia własności

Jak wynika z nowych wytycznych, podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych, ale również w ewidencji gruntów oraz budynków, stanowić będzie zaświadczenie, które wyda organ reprezentujący dotychczasowych właścicieli gruntów. Będzie to zatem Skarb Państwa bądź gmina. Wszystkie tego rodzaju wpisy, wedle nowych przepisów, zostały zwolnione z opłat sądowych.

Przekształcenie dokonane z mocy ustawy

Ustawa wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku przesądza o nabyciu prawa własności do gruntów przez właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielolokalowych, gdzie co najmniej połowa lokali stanowi lokale mieszkalne, a także właścicieli domów jednorodzinnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania i liczne postulaty mieszkańców tego rodzaju nieruchomości, które od lat kierowane były pod adresem administracji i rządu.